Digital opphavsrett

Alt materiale på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.


Enhver kopiering, lagring og tilgjengeliggjøring av vårt materiale i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel. Enhver bruk av materialet kan således kun gjøres etter særskilt avtale med Eurofoto.